กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

>..วันจันทร์ที่  18  กันยายน  2566   เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายวิทยา  ทิพย์มงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชา  พระรัตนตรัย  และกล่าว  คำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ  สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน  สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  โดยนายวิทยา  ทิพย์มงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1  ณ หน้าบริเวณอาคาร  ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1..>>