เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 นำร่องหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นางลักขณา พรมพัตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 นำร่องหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัยไปสู่การปฏิบัติ โดยนำเอาหลักการ และวิธีการของลูกเสือมาปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นอบรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเป็นพลเมืองดีกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ ทักษะชีวิตชีวิตวิถีใหม่ ทักษะอาชีพและวิชาพิเศษลูกเสือ การพัฒนาเด็กโดยการบูรณาการทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์ และทัศนคติ ให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในอนาคต โดยมี นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ หอประชุมค่ายวชิราวุธ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี