การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษาส่งเสริมการพัฒนารูปแบบวิธีการนิเทศ การวิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา การสร้างเครือข่ายนิเทศการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2566 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก