สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

. วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.   ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   มอบหมายให้ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษาละ 10 คน 10 เครือข่าย รวมนักเรียนทั้งสิ้น 100 คน  ดำเนินกิจกรรมตาม “คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO TO DRUGS” และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก มีคณะวิทยากร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเสียม  และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รวมทั้งสิ้น 15 คน

โดย นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ในการนี้ ช่วงระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะและให้โอวาทกับนักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต ให้อยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1yqjTVf-caQUtgB5OmVNBvi5sUn-Afb3I?usp=sharing