การประะชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ระบบ Zoom Meeting 

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประะชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17  สิงหาคม 2566  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมเขาปูน  สพป.ชุมพร เขต 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ระบบ Zoom Meeting  โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุม  มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  อนุกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องของการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  และเป็นธรรม.-