การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ นางสาวณัฐวดี กรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และ นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนบ้านงาช้าง อำเภอท่าแซะ และ โรงเรียนวัดดอนรวบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร