โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้
นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วย
นางกมลวรรณ สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว และนางสาวตรีทิพยนิกรณ์ ตอนศรี นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูโรงเรียนต้นแบบสุขภาพจิตแบบองค์รวม โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
และครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร