สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00 น.

     ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายสุพรมแดน  ประทุมเมศ  และนางสาวกัญณัฏฐ์  ทับเกตุ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2566 โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบาย ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

    ต่อจากนั้น นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต 1 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย       ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 .>