เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
พร้อมด้วย
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมลงเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 196/1 หมู่ที่ 6 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร เด็กชายติณณภพ
ดีปาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 อาศัยอยู่กับย่าที่พิการตาบอด มีโรคประจำตัว มีปัญหาการเงิน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการลงพื้นที่ สอบถามข้อเท็จจริง
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเด็กออกกลางคัน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน พร้อมทั้งติดตามด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษา และมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น