ประมวลกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในการขับเคลื่อนทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประมวลกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ในการขับเคลื่อนทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

๑.  ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒.  ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๓.  จัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนและเป็นแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางจริยธรรม

การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๔.  การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

๕.  การจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในจิตใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้วยการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ  สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน  สร้างวินัย รู้หน้าที่  ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร

 

518795

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

 

๖. มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

๗. ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

 

๘. ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๙. ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

๑๐. ประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

๑๑. จัดกิจกรรมมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566