การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ในลักษณะยกตัวอย่างการกระทำที่ควรทำหรือไม่ควร (Do’s & Don’ts)  เพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม