โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 17 มิถุนายน 2566  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีนายสุทธิพันธ์  แสงขำ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระทำอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณ  ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูสายผู้สอน  จำนวนทั้งสิ้น  285 คน  โดยมีนางปราณี  ศิวารมณ์  อดีตรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  และที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ.  ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม  ณ  ห้องประชุมประทุมทิพย์ โรงแรมมรกตทวิน  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร