กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม  2566  เวลา 08.30 น.  ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1   นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กรแสดงออก  เชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุย ชี้แจงข้อราชการ และภารกิจงานต่างๆ ของสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมองค์กร ต่อราชการ และกับบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาติดต่อและรับบริการ.-