สพป.ชุมพร เขต ๑ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

สพป.ชุมพร เขต ๑ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย บุคลากรร่วมใจจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ ๑  งกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๖๖มษายน ๒๕๖  เวลา ๑๐.๐ น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  เป็นประธาน นำบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖  และบุคลากรทุกคนร่วมรดน้ำขอพร ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ และ นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว CPN1 ให้แน่นแฟ้น  พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนัก     งานเขตฯ ได้กล่าวอวยพรแก่บุคลากรทุกคน และถ่ายภาพร่วมกัน  หลังจากเสร็จพิธี ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว  ณ อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร        เขต