กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 3  เมษายน  2566  เวลา 08.30 น.  ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสเทินร์นเอเซีย  จำนวน 1 ราย นางสาวจริยา  พลการ   ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและ เห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน  สร้างวินัย  รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร แสดงออก เชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1