ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 

วันที่ 23 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3  และ นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565   ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3   ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   โดยมีนางลำใย  สนั่นรัมย์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.  ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม.-