กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

วันจันทร์ที่  20  มีนาคม 2566   เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน  สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ  สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน  สร้างวินัย รู้หน้าที่  ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1