ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล(PA Support Team) ระดับสถานศึกษา

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล(PA Support Team) ระดับสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : ว PA)

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ การเขียนบันทึกข้อตกลงPA

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ การดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ การจัดทำไฟล์วีดีทัศน์

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ