การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1        เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต1 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  ณ ห้องประชุมเขาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1