การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต

ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย             นางรวีวิรุฬห์  แสนทิพย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย           2565

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม     การเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์              ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น     เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียน        และหลังเรียน และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร     การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – Experimental Research) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One Groups Pre – Test Post – Test Design กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 32 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย     1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต     ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด และ             แผนการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน ใช้เวลาสอนจำนวน 18 ชั่วโมง และ 2) เครื่องมือ   ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง     0.23 – 0.70 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง          0.10 – 0.71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์       ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานด้วย t – test แบบ Dependent

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 77.60/78.65 เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือ 75/75
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6429
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. คะแนนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด