ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านรับร่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  และติดตามการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งได้ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคในการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน  โดยได้ให้ข้อแนะนำ แนวทางในการดำเนินงาน  การบริหารจัดการภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการศึกษาต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านรับร่อ อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร..>>