ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการภานในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 มกราคม  2566  เวลา 14.00 – 16.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี และโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารงานภายในโรงเรียน และการจัดการเรียน การสอน พร้อมได้ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน  โดยได้ให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต