สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2566

*วันพุธที่ 18 มกราคม 2566   เวลา 08.00 น.**

     ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรัตน์  แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากรของ สพป.ชพ.1 และผู้     ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นพื้นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน

    โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ต่อจากนั้น นายสุทธิรัตน์  แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย ณ  ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1