ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันที่ 16 มกราคม 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดงาน และมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่ง สพป.ชุมพร  เขต 1 ที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการของ แต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3