สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ครั้งที่ 1/2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12  มกราคม  2566  เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ครั้งที่ 1/2566  เพื่อแจ้งข้อราชการ พร้อมได้มอบนโยบายต่างๆ ด้านการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติ  และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ได้มีกิจกรรมก่อนการประชุมดังนี้.- นางสาวเสาวณีย์  เกลี้ยงอักษร ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) มอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 20,000 บาท/ -การมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริตฯ(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน/ -การพบปะพูดคุยเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษาพึงได้รับ จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร และจากบริษัทสยามสไมล์ สาขาชุมพร  หลังจากนั้น  ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ร่วมชี้แจงภารกิจงาน ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานเรื่องต่างๆ  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3