การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นางจุฑามาส  อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Metting เรื่องแนวทางการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามกำหนดการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมเขาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1