กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต)

วันจันทร์ที่ 21  พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1  พร้อมด้วย  นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และบุคลากรในสพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพ      ธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบภายใต้คุณธรรมนำความรู้  อีกทั้ง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต)  ในการนี้  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ได้พบปะพูดคุย เพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวสารต่างๆ และทบทวนภารกิจงานกลุ่มต่างๆ ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่ม/หน่วย เร่งดำเนินการภารกิจงานเรื่องเร่งด่วนของแต่ละกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ พร้อมได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และงานต่างๆของสำนักงานเขต ในรอบสัปดาห์ที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-