ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวลำดวน  ฉิมฉลอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ ของนางสาวลำดวน  ฉิมฉลอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี  โดยมีนายกิจจา  เก่งการไถ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี