เยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา

** นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และศีกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระหว่างวุันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2565  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน ณ ศูนย์การแข่งขันของแต่ละเครือข่าย