ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งนักจิตวิทยา ครูพี่เลี้ยง  ครูผู้สอน และผู้ดูแลหมวดสถานที่  เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พนักงานราชการ  (1 ตุลาคม 2565) จำนวน 49 ราย