กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 7  พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1  พร้อมด้วยบุคลากรในสพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน   สร้างวินัย  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบภายใต้คุณธรรมนำความรู้  อีกทั้ง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (เขตสุจริต)  ในการนี้  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ได้พบปะพูดคุย เพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวสารต่างๆ และทบทวนภารกิจงานกลุ่มต่างๆ ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา  และแจ้งภารกิจงานของสำนักงานเขตที่จะต้องดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่ม ทุกกลุ่ม เร่งดำเนินการงานเรื่องเร่งด่วนของแต่ละกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ  พร้อมได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และงานต่างๆของสำนักงานเขต ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-