ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2565 

ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2565

วันที่ 26 ตุลาคม  2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2565   ผ่านระบบ  Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1   เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลังจากนั้น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อทบทวนภารกิจงานของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมได้แจ้งข้อราชการและภารกิจงานของสำนักงานฯ ที่จะต้องร่วมกันดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่ม และภารกิจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป.-