เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

>> วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้                 นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษา          ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 5 ราย  คือ นางสาวเทพศิริ แสงสว่าง นางสาวจิราภา สองใจ นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์ นางสาวณฬรรฐภรณ์ ปัญญางาม และนายศราวุฒิ ทิพย์พิมล และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 ราย คือ นายเคน อ่อนเกตุพล โดยชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขต ภารกิจ และการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1