สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับและชี้แจงภารกิจงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        สพป.ชพ.1  ต้อนรับและชี้แจงภารกิจงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   >>..วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นางจันทนา  ทันประจำสินธุ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ต้อนรับและชี้แจงภารกิจงานใน สพป.ชุมพร เขต 1 ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน  5  ราย  ดังนี้

  1. นางสาวเทพศิริ แสงสว่าง              2. นางสาวพัชราภรณ์  ไวกุณฐ์วิวรรธน์ 
  2. นางสาวณฬรรฐภรณ์ ปัญญางาม 4. นางสาวจิราภา  สองใจ                 5. นายศราวุฒิ  ทิพย์พิมล

ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ  ชั้น 1  สพป.ชุมพร เขต 1.