เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

..>>วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม  2565 เวลา 08.30 น. ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชพ. 1  นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้พบปะพูดคุย เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์ของราชการเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดเสียหายและเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว และได้ชี้แจงแจ้งภารกิจงานต่างๆ  ของสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อไป.-