คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของของสถานศึกษา ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของ

สำนักงานก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็นที่คุณครูและโรงเรียนต้องทำความเข้าในเกี่ยวกับระบบ dpa ตามหลักเกณฑ์ วpa ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ คือ อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครเข้าใช้งานระบบ DPA จะมีเงื่อนไขในการใช้อีเมล์ดังนี้ ครับ

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบDPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA จะมีการกำหนดรูปแบบอีเมล์ในการสมัคร ดังนี้

1. อีเมล์ต้องเป็นอีเมล์ @outlook.com เท่านั้น

2. ต้องตั้งชื่ออีเมลเป็น dpa_รหัสโรงเรียน/หน่วยงาน@outlook.com โดยใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก เช่น dpa_1035760078@outlook.com

3. ลิงก์สมัครอีเมล์ คลิกที่นี่ >> outlook.com