การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2565

 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21  กันยายน  2565 เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2565  เพื่อแจ้งข้อราชการ พร้อมได้มอบนโยบาย  อาทิ เรื่องของโรงเรียนคุณภาพ การชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ใหม่) หรือเกณฑ์ PA รวมถึงเรื่องความปลอดภัย โดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดยเฉพาะความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนต้องการให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุข และเป็นสถานที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน,  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ,และการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่กำหนด  และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน จำนวน 7 รายการ  ได้แก่ ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ผลงานที่เป็น Best Practice การบริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565, รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ, ผลการประกวดคลิปวิดีโอ “เพลงบ้านเกิด  เมืองนอน , Best Practice การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Obec content center ระดับภูมิภาค และกิจกรรมโครงการสรรค์สารปันประสบการณ์การอ่าน  หลังจากนั้น  ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงภารกิจและการดำเนินงานเรื่องต่างๆของกลุ่ม ในการประชุมครั้งนี้.-

*สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1jLISQhCj3hWjerSiiL7Fzf03PBmNBLoN?usp=sharing