ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้                ดร.กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางชมัยพร  รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวณัฐวดี  กรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง และ นางสาวอภิตา  เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร