งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต Cpn 1”  ปีการศึกษา 2565 

งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต Cpn 1”  ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต Cpn 1”  ปีการศึกษา 2565  มีนางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน. การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอน ตลอดจนให้โรงเรียนที่ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยในงานจัดให้มีบูธนิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ชม และช้อปความรู้ สู่โลกนวัตกรรม 10 กิจกรรม  ดังนี้  1.กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  2.กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอนรูปแบบ Active Leaning,  3.กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมปฐมวัย,   4. กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมงานประกัน, 5. 1 ครูดี 1 นวัตกรรมรักการอ่าน, 6. 1 ครูดี 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์    คนดี,  7. 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การบกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 8. 1 ครูดี 1 นวัตกรรมอุ่นใจไซเบอร์  9. 1 ครูดี 1 นวัตกรรม Coding และ *10. 1 โรงเรียน 1 อาชิพ 1 ผลิตภัณฑ์

ในการนี้ มีนายวิมาน  ดีทองหลาง  นายเลอศักดิ์ รัชณาการ  ดร.กันยมาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และประธานเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมในพิธีเปิดงาน  โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมเข้าชมบะนิทรรศการและ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ โรงแรมชุมพรการ์เด็นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1m3qMAwrqkuVD1Z-jcRWAOO5gzwmXrRyx

https://drive.google.com/drive/folders/1beoYHSS_WHlUvY4mYeX-oGD3BkTOZDDU?usp=sharing