การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>> วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กันยมาส  ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565  มีนางชมัยพร  รัตนพรหม  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปให้ความรู้กับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้การเรียนรู้และจัดรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถ  จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    เชิงปฏิบัติการ (Hand-on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ  ซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) และการ    รู้คิด (Meta-Cognition) มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ   2 คน  จำนวน 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40 คน มีวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวฐาทิยา  ส่งกลิ่น   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  และ นางสาววาสนา  มีสุวรรณ  ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว   ซึ่งในการนี้ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เยี่ยม และพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ด้วย.>>

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/11BKYbcK-92FQa3bSPSeNgaDMT5_ZMdl9?usp=sharing