นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ศักสิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กันยมาส  ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายยุทธนา  มรกต ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนรับการประเมิน PISA 2022 และการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ และโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง