“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 

วันพุธที่ 17  สิงหาคม 2565   เวลา 08.00 น.**

                ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้   นายเลอศักดิ์  รัชณาการ และ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร     เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565  “สพฐ.  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน โดย ว่าที่ร้อยตรี ทนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาและนำนโยการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ต่อจากนั้น  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ  และได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และภารกิจงานของกลุ่มให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย  ณ  ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1