จดหมายข่าวฉบับที่ 43/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 2 สิงกาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร ประทุมชัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพฟ.ชพ.1 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนวัดเชิงกระ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565