เช้านี้ @ สพป.ชุมพร เขต 1

เช้านี้ @ สพป.ชุมพร เขต 1

>> วันจันทร์ที่ 15  สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 น.  ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชพ. นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย     รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้พบปะพูดคุย เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์ของราชการเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดเสียหายและเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งได้ขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกๆเรื่อง และได้ชี้แจง แจ้งภารกิจต่างๆ  ของสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อไป.-