การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2565 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10  สิงหาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดอบรมพร้อม บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมบูรณการปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ มีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อทดแทนครูผู้สอนที่เปลี่ยนสายงานหรือเกษียณอายุราชการ ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูปฐมวัย   ที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 65 คน และนางชมัยพร รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน.-