ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวปาริตา  ปุณจุบัณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2540-2570