กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 8  สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นำบุคลากรในสพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  อีกทั้ง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) และได้พบปะพูดคุย แจ้งข่าวสารต่างๆ ตลอดจนภารกิจงานของสำนักงานเขตที่จะต้องดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้ และให้เตรียม ความพร้อมในภารกิจงานของแต่ละกลุ่มที่จะต้องดำเนินการต่อไป พร้อมได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากร        ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-