การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ในระดับสถานศึกษา

การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ซึ่งจัดโดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76(บ้านพละ) ณ ห้องประชุมชมทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY  “Active Learning” สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 22 โรง /โรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 2 โรง รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน และได้รับเกียรติจาก นายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และในการนี้ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย.-