ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4  

การอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4

วันที่ 23 กรกฏาคม 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เยี่ยมให้กำลังใจการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4  จำนวนทั้งสิ้น 150 คน  ทั้งนี้ เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามเนื้อหาวิชาลูกเสือต่อไป