กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา

กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภานักเรียนของโรงเรียนวัดดอนรวบ และร่วมชมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย  ณ โรงเรียนวัดดอนรวบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภานักเรียนที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ในสังกัดอำเภอท่าแซะ จำนวน 10  โรงเรียน และสังกัดอำเภอปะทิว จำนวน 10 โรงเรียน  รวมผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน